TIN MỚI

Thông báo Thanh lý Tài sản ( lần 3)

Thực hiện công tác Thanh lý tài sản năm 2022. Bệnh viện Mắt Hà Đông gửi Thông báo thanh lý tài sản ( lần 3), nội dung tài sản chi tiết mời xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1p0Zc_QCLwHY6mZVmL1_8lqUbB0maXLLx/view?usp=sharing

Đọc thêm »

Thông báo Thanh lý Tài sản (lần 2)

Thực hiện công tác Thanh lý tài sản năm 2022. Bệnh viện Mắt Hà Đông gửi Thông báo thanh lý tài sản ( lần2)  Thanh lý tài sản thông thường. Danh mục chi tiết xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1YdEVvMpjGJM9o9OZo8oOyJTjI6Wv6nFD/view?usp=sharing Thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ thông tường. Danh mục …

Đọc thêm »