CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Đông thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội và Quy chế bệnh viện theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.